از سر عادت و تکرار نوشتیم بیا

اصلا انگار به اجبار نوشتیم بیا

تو زما بندگی و ترک گنه میخواهی

با همین قلب گنهکار نوشتیم بیا

کوفیان را همه محکوم نمودیم، ولی

مثل آن قوم جفاکار نوشتیم بیا

از سرصدق نخواندیم تو را یک دفعه

در عوض یکصد و ده بار نوشتیم بیا

شهرمان پرشده از بوی گناه و ماهم

سر هر کوچه و بازار نوشتیم بیا

غافل از آه یتیمان چقدر آسوده …

شکم سیر شب تار نوشتیم بیا

عوض خانه ی ماها به بیابان رفتی…

شدی از قوم ، دل آزار… نوشتیم بیا

درد دین نیست دگر… درد گرانی داریم

دل سپردیم به اغیار نوشتیم بیا

نام تو برلب و دل جای دگر میگردد

نشده طالب دیدار نوشتیم بیا

آه مظلوم شنیدیم “به ماچه ” گفتیم…

جای یاری تو بسیار نوشتیم بیا

دلمان بنده ی دنیا شده و بیماریم…

با همین حال اسفبار نوشتیم بیا

 

حسین رحمانی